از علمای مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری. به نوشته آقا بزرگ تهرانی وی از بزرگان مراجع عصر خود و از مشاهیر علمای گلپایگان بود. او اهلعبادت و دین و زهد و درستی بود و نفوذ فراوانی در میان مردم آن نواحی داشتو آنها نیز از او حرف شنوی داشتند. میرزا محمدرضا از معاصران ملازین العابدین گلپایگانی بود.

در ۱۲۷۳ ق که نیروهای انگلیسی بندر بوشهر را به اشغال خود درآوردند وی به همراه ملا زین العابدین گلپایگانی و آقا سید حسن امام جمعه وهمانند دیگر علمای بزرگ سراسر کشور بر ضد نیروهای انگلیسی فتوای جهاد صادرکردند و در نامه ای به ناصرالدین شاه آمادگی مردم را در بیرون راندن انگلیسی ها از آن منطقه اعلام داشتند. وی رساله ای نیز در شرح دره بحرالعلوم نوشت.

میرزا محمدرضا در هزار و دویست و هشتاد و اندی درگذشت.

منابع: روزنامه وقایع اتفاقیه. ۲۰۶۱؛ طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره،‌۱: ۵۴۴-۵۴۵، گنجینه دانشمندان، ۴۹۹:۷، ناسخ التواریخ، سلاطین قاجاریه، ۱۴۰۷:۳٫